Członkowie kierują się poszanowaniem godności i praw siebie nawzajem oraz działają na zasadach uprzejmości, uczciwości i profesjonalizmu, aby przyspieszyć umiędzynarodowienie Szkolnictwa Wyższego i wnieść znaczący wkład w społeczeństwo przestrzegaj zasad uczciwości i wzajemności, aby integrować różne głosy w opracowywaniu strategii, polityk, praktyk i struktur szkolnictwa wyższego w kontekście globalnym.